مضراب هایش چون اسبانی سفید استاد را سوار بر کالسکه نتهایش به سفری دور بردند

درگذشت استاد پرویز مشکاتیان را تسلیت عرض میکنم.

بی تو مرگ هم میمرد.