ز یاران کینه هرگز در دل یاران نمی ماند

به روی آب جای قطره باران نمی ماند

آره راست میگه کینه از یاران ندارم اما ... از اینکه اسم یار روی کسی بزاری کلی گله دارم

نقاش نیستم ولی تمام لحظات تنهایی ام را درد می کشم

اما باز ایندرد بهتر از اون گله است

خودمم نفهمیدم چی نوشتم این نیز بگذرد