با درود

سال نو شما دوستان عزیز و نورزتان را شادباش می‌گویم همواره شاد باشید

امیدوارم با زنده شدن دوباره طبیعت شادیهایتان زنده تر و اتمام زمستان ، اندوهتان به پایان رسد.

عزیزان قدر یکدیگر بدانید    عجل سنگ است و آدم مثل شیشه

زندگی کوتاهتر از آن است که به خصومت بگذرد

و قلبها گرامیتر از آنند که بشکنند

فردا طلوع خواهد کرد حتی اگر....

ما نباشیم